9 Aralık 2011 Cuma

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alımı 2011

Akdeniz İhracatçı Birlikleri belirtilen pozisyonlara personel alımı yapacak.Alınacak personelin sayısı ve gerekli koşullar yazımızda belirtilmiştir.
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU


1- Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 1 Adet Genel Sekreter Yardımcısıve 2 Adet Belirli Süreli Hizmet Sözleşmeli olmak üzere sınavla toplam 3 (üç) adet personel alınacaktır.
2- Sınava Katılma Şartları
- Sınava girecek genel sekreter yardımcısı adaylarının aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
SORUMLULUKLAR:
- Seçimle işbaşına gelen yönetim kurullarının almış olduğu kararları mevzuat çerçevesinde icra etmek,
- Personelinin sicil amiri sıfatıyla verimli bir şekilde çalışabilmesi için zeminhazırlamak,
- Bölgesel kurum-kuruluşlar ve üst kurum-kuruluşlar ile gerekli koordinasyonları sağlamak,
- Tüm ekibin ve operasyonların faaliyetlerinin yönetimini ve koordinasyonunu sağlamak,
- Üyelerin ihracat faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek,
- Alıcı ülkelerin dış ticarete ilişkin mevzuatını tetkik etmek, tek tip sözleşme hazırlamak ve uluslar arası arbitraj kuralları hakkında üyelerine bilgi vermek,
- Üyelerin ihracatlarında karşılaşacakları güçlükleri gidermek, alıcı tarafından haksızlığa uğradığı tespit edilen üyenin haklarını korumak için yetkili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
- Çalışma konusuna giren maddelerle ilgili olarak üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla; seminer, panel ve toplantılar düzenlemek, sergiler açmak veya açılan fuar ve sergilere katılmak, yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
BU POZİSYONA BAŞVURACAK ADAYLARIN:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini tamamlamış veya bu görevden muaf olmak,
c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
e) Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, (Değişiklik: 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı RG)
f) KPDS’den 70 puan veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
g) Genel Sekreterliklerde veya ekonomi, finans, yatırım, dış ticaret, uluslararası ilişkiler ve tanıtım alanları ile Birliklerin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu kurumları ve/veya özel kuruluşlarda; genel sekreterlik için en az yedi yıl, genel sekreter yardımcıları için en az beş yıl çalışmış olmak, (Değişiklik: 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı RG)
- Sınava girecek belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek adaylarının aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.
c) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
ç) 18 yaşını bitirmiş olmak.
d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.
e) Eleme sınavından AKİB tarafından belirlenen asgari puanı almış olmak.
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.
ğ) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak.
h) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.
BU POZİSYONA BAŞVURACAK ADAYLARIN:
1. ÖSYM tarafından yapılan 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) son dört yıl içinde (2008-2011) en az 70 ve yukarı puan almış olmak (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
BÖLÜMÜ BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE ALINACAK PERSONEL PUAN GÖSTERGESİ AKİB (MERSİN) İKTİSAT İŞLETME MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (KPSS P 3)
2. 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda aşağıda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak
BÖLÜMÜBELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE ALINACAK PERSONEL PUAN GÖSTERGESİ
AKİB
(MERSİN)
İKTİSAT İŞLETME MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER(KPSS P 3)
3- Başvurular istenilen KPSS P 3 puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.
4- İstenilen Belgeler
1. Başvuru dilekçesi, [Mezun olunan üniversite ve bölüm ile adayın tüm iletişim bilgilerini (adres, tel, e-posta vb.) içermesi gerekmektedir.],
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
3. 4,5 x 6 cm ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
4. 2 nci maddede belirtilen sınavlardan istenilen asgari puanların alındığına dair belge/belgelerin fotokopisi/fotokopileri,
Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.
1. Nüfus Cüzdanının aslı
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.
4. Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti,
5. 4,5X6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,
7. Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.
8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
5- Başvuru Adresi
Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç 16 /12/2011 tarihi saat 17.00′ye kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
6- Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 20/12/2011 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğin internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ile uluslarası ticaret, genel ekonomi, genel kültür, güncel olaylar ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme; genel kültür ve güncel olay bilgisi 30, uluslararası ticaret ve genel ekonomi 40, yabancı dil bilgisi 30 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
7- Nihai Değerlendirme
Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.
Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
8- Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESTELEFONWEB SAYFASI ADRESİ
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)Limonluk Mah. 36. Cad. No:4 Yenişehir 33120 MERSİN0(324) 325 37 37http://www.akib.org.tr

kamupersonel
Yorum Gönder