27 Ocak 2012 Cuma

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2012

Doğu anadolu kalkınma ajansı aranan şartlara uygun personel alımı yapacak.Alım için tüm detaylar yazımızda belirttiğimiz gibidir.
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un onsekizinci maddesi ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeli ği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde; Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde çalıştırılmak üzere; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (bir) iç denetçi, 10 (on) uzman ve 2 (iki) destek personel istihdamı gerçekleştirilecektir.
A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.
1. TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, hizmetten muaf ya da en az 6 (altı) ay süre ile tecil ettirmiş olma durumlarından herhangi birinde bulunmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akli hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,
e) Destek personel açısından en az ön lisans ve uzman personeli ile iç denetçi açısından ise en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
f) (Destek personel adayları için) Ön lisans düzeyinde mezun adaylar bakımından; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmış olmak, lisans düzeyinde mezun adaylar bakımından ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmış olmak,
g) (Uzman personel adayları için) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmış olmak,
ğ) (İç denetçi ve uzman personel adayları için) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (KPDS denklik tablosu ilanın sonunda yer almaktadır).
2. İÇ DENETÇİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Ajansın faaliyetlerini, hesaplarını, işlemlerini ve performansını iç denetime tabi tutmak üzere istihdam edilecek iç denetçi için sınava giriş şartları aşağıda belirtilmektedir:
a) Üniversitelerin Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Kamuda en az 10 (on) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak.
3. UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.
b) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yılda Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) en az 70 puan almış olmak.
c) Uzman Personelin Mezun Olması Gereken Bölüm, Puan Türleri ve Alınacak Uzman Sayısı
MEZUN OLUNAN ALAN KPSS PUAN TÜRÜ Tercih Nedeni ALINACAK UZMAN SAYISI*
Maliye KPSS P24, P35, P41, P43, P49, P52 veya P76 Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları, bütçe hazırlama ve uygulama, muhasebe vb. konularda tecrübe sahibi olmak
İşletme KPSS P16, P19, P23, P27, P29, P99 veya P116 Uluslar arası ticaret, bölgesel markalaşma ve pazarlama, muhasebe vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 3
İktisat KPSS P9, P18, P22, P27, P28 veya P98 Bölgesel iktisat, rekabetçilik, inovasyon , kümelenme vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Şehir ve Bölge Planlama KPSS P1, P2 veya P3 Yerel yönetimlerin planlama faaliyetleri ile bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı çalışmalarında yer almış olmak, coğrafi bilgi sistemleri ya da turizm alanında lisansüstü eğitim yapmış 1


ya da profesyonel olarak çalışmış olmak
İstatistik KPSS P25, P34, P75 P102 veya P111 Kamu kesimi tarafından üretilen veriler, ulusal ve bölgesel hesaplar sistemi ve istatistik programları hakkında kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibi olmak 1
Ziraat, çevre ve makine mühendislikleri öncelikli olmak üzere mühendislik dalları KPSS P1, P2 veya P3 Ziraat mühendisliği için; Kırsal kalkınma alanında proje ve planlama faaliyetlerinde yer almış olmak Çevre mühendisliği için; İçme suyu, arıtma tesisi, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon, katı atık bertaraf sistemleri gibi çevresel altyapı proje ya da programlarında çalışmış olmak, yenilenebilir enerji ya da sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmış ya da yüksek lisans yapmış olmak Makine mühendisliği için; Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında hibe yöneticisi ya da izleme uzmanı olarak çalışmış olmak 5
İlgili bölüm mezunlarından başarılı bulunan herhangi bir aday olmaması halinde söz konusu bölüm mezunları için ayrılan kontenjan diğer bölümlere aktarılacaktır.
Ayrıca, tüm uzman personel bakımından belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak veya Farsça, Arapça dillerinden bir ya da birkaçını bilmek ve bunu belgelemek tercih nedenidir.
4. KPSS ŞARTINDAN MUAF OLAN UZMAN ADAYLARI
Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışanlar ve durumlarını ispat edici belge sunanlar, uzman personelin mezun olması gereken bölüm koşullarını taşımak kaydıyla KPSS’na girmiş olmak şartından muaftırlar.
a) Planlama, programlama
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi
ç) İzleme ve değerlendirme
d) Tanıtım, danışmanlık
e) Şehircilik ve çevre
f) Araştırma-geliştirme
g) Bilgi ve iletişim teknolojileri
ğ) Finansman
j) İnsan kaynakları yönetimi
k) Uluslararası ticaret
5. DESTEK PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
5.1 Büro /Arşiv Görevlisi (1 kişi)
a) En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak
Üniversitelerin büro yönetimi ve sekreterlik, arşivcilik, kütüphanecilik, dokümantasyon ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.
b) Ön lisans mezunu adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan, lisans mezunu adaylar için ise; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının herhangi biri kapsamında P1, P2 ya da P3 puan türlerinin birinden en az 65 (Altmış beş) puan almış olmak veya ilgili alanda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak
5.2 Bilgi İşlem Sorumlusu (1 kişi)
a) İlgili alanlarda en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak
b) Ön lisans mezunu adaylar için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan, lisans mezunu adaylar için ise; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının herhangi biri kapsamında P1, P2 ya da P3 puan türlerinin birinden en az 65 (Altmış beş) puan almış olmak veya ilgili alanda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak
B. BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adayların Ajansın web sayfasında (http://www.daka.org.tr) veya Ajans Hizmet Binası’ndan temin edilecek olan İş Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber en geç 29 Şubat 2012 saat 17:00′a kadar, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi Bitlis Yolu üzeri Eski Tekel İdare Binası Muş adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURUDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER:
Aşağıda başvuru esnasında sunulması gereken belgeler belirtilmektedir. Başvuru esnasında bu belgelerin fotokopileri yeterli kabul edilmekle birlikte sözlü sınava davet edilecek olan adayların belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini sınav gününde Genel Sekreterliğe ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) İş Talep formu (www. daka.org. tr adresinden),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesi,
c) 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf,
ç) (Uzman ve destek personel adayları için) KPSS sonuç belgesi,
d) (Uzman personel ve iç denetçi adayları için) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge,
e) T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
f) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
g) Öz geçmiş
ğ) Tercih sebebi olan hususları ispatlayıcı bilgi ve belgeler,
j) (Tecrübe ile başvuracak adaylar için) SGK iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adayların sözleşme aşamasında SGK onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir), k) (İç denetçi adayları için) Kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını gösterir belge.
C. ÖN DEĞERLENDİRME, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
Yapılacak değerlendirme sonucunda istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 5(beş) katına kadar aday sözlü sınavına çağırılabilecektir. Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesinde aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
İç denetçi adayları bakımından:
DE Ğ ERLEND İ RME KR İ TER İ GENEL PUANA ETK İ S İ
İş tecrübesi Zorunlu yılın üzerindeki her bir yıl için 3 puan
KPDS Puanı 70 (Yetmiş) üzerindeki her bir puan için 1 puan
KPSS ile ba ş vuran uzman personel adayları bakımından:
DE Ğ ERLEND İ RME KR İ TER İ GENEL PUANA ETK İ S İ
KPSS Puanı 80 (Seksen) üzerindeki her bir puan için 1,5 puan
KPDS Puanı 70 (Yetmiş) üzerindeki her bir puan için 1 puan
En az 5 (be ş) yıllık i ş tecrübesi ile ba ş vuru yapan uzman personel adayları bakımından:
DE Ğ ERLEND İ RME KR İ TER İ GENEL PUANA ETK İ S İ
İş tecrübesi 5 (beş) yılın üzerindeki her bir yıl için 1,5 puan
KPDS Puanı 70 (Yetmiş) üzerindeki her bir puan için 1 puan
Destek personeli bakımından:
de ğ erlend i rme kr i ter i GENEL PUANA ETKİSİ
KPSS ile başvuranlar 65 (Altmış beş) üzeri her bir 1 puan için 1,5 puan
Tecrübe ile başvuranlar 2 yılın üzerindeki her bir yıl için 1,5 puan
Yukarıda belirtilen puanlamalar çerçevesinde, istihdam gerçekleştirilecek alanlarının her biri için en yüksek puan alan adaydan başlanarak istihdam edilecek personel sayısının toplam 5 (beş) katı oranına kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Ancak her koşulda, KPSS şartından muaf olan uzman adayları arasından davet edilecek kişi sayısı toplamda 10 (on)’u geçemez. Bu durumda olanların sayısının 10 (on)’u geçmesi durumunda en yüksek puandan başlanarak ilk 10 (on) sırada yer alanlar davet edilirler.
Mezuniyet alanlarının herhangi birinde yeterince aday olmaması durumunda diğer mezuniyet alanlarından başvuran adaylardan en üst sırada yer alandan başlanarak sözlü sınava çağrılacak aday sayısı istihdam edilecek uzman sayısının 5 (beş) katına kadar tamamlanır.
Tüm pozisyonlar bakımından, puanlarda eşitlik olması durumunda, ilanda belirtilen istihdam önceliğine ilişkin hükümler dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olanlar ve kadın adaylar öncelikli olacaktır.
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar ve sınav yeri en geç 07 Mart 2012 saat 18:00′de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.daka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav 12-16 Mart 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.
D. SÖZLÜ SINAV VE SONUÇLARIN İLANI
Beş kişiden oluşan sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek
adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerine sahip olanlar öncelik kazanırlar.
Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir. Sınav sonuçları Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.daka.org.tr/) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu yada Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır.
Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.
Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler aşağıdaki gibidir. Ücretler aşağıda belirtilen asgari ve azami limitler dahilinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
KPDS Denklik Tablosu
KPDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT IELTS
70 65 155 470 6
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

kamupersonel.net
Yorum Gönder