18 Nisan 2012 Çarşamba

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2012

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) kendine güvenen, bireysel ve grup çalışmasına önem veren 2 Uzman Personel ve 1 Destek Personeli alımı yapacak.Kalkınma ajansı personel alımı şartlarını taşıyorsanız eğer başvuruda bulunabilirsiniz.
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık,yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 Uzman Personel ve 1 Destek Personeli alımı yapılacaktır.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.
SINAV BAŞVURU TARİH ve SAATLERİ: 16 Nisan – 18 Mayıs 2012 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)
SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 22 Mayıs 2012
SÖZLÜ SINAV TARİHİ: 25 Mayıs 2012 tarihinde 08:30-18:00 saatleri arasında yapılacaktır.
BAŞVURU YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM
Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1- Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.
e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.
f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:
2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL veya IELTS) sahip olmak,
KPDS Denklik Tablosu
KPDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT IELTS
70 84 221-222 561-562 5
c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10–11 Temmuz 2010 veya 09–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.
ALAN KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Hukuk KPSS 3, 11 veya 21 80
İktisat KPSS 3, 9, 22 veya 28 80
Maliye KPSS 3 veya 24 80
İşletme KPSS 3, 23, 29 veya 99 80
Kamu Yönetimi KPSS 3, 30 veya 37 80
Uluslararası İlişkiler KPSS 3, 33, 36 veya 112 80
İstatistik KPSS 3, 25, 75 veya 111 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSS 3, 14 veya 48 80
Matematik KPSS 3, 4 veya 5 80
Sosyoloji KPSS 3, 4 veya 5 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3, 4 veya 5 80
Mimarlık/Mühendislik KPSS 3, 4 veya 5 80
2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL veya IELTS) sahip olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;
a) Planlama, Programlama,
b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
d) İzleme ve Değerlendirme,
e) Tanıtım, Danışmanlık,
f) Şehircilik ve Çevre,
g) Araştırma-Geliştirme,
h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
i) Finansman,
j) İnsan Kaynakları Yönetimi,
k) Uluslararası Ticaret.
2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:
Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:
a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,
b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
e) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,
f) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
g) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,
h) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,
i) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,
j) Kümelenme, İnovasyon ve Sosyal Sermaye
k) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
l) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,
m) Birden fazla yabancı dil bilmek,
NOT: Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan toplam 2 aday uzman olarak Ajansta istihdam edilecektir.
3. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:
a) İş Talep Formu (Ek–1),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
c) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10–11 Temmuz 2010 veya 09–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
d) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
e) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),
f) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,
g) Özgeçmiş,
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
i) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),
4. Destek Personel İçin Sözlü Sınava Giriş Şartları:
Ajansın yazışma ve arşiv işlemlerini yürütebilecek bir personel istihdam edilecektir. Sınava girebilmek için, 4 yıllık Bilgi ve Belge Yönetimi, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir.
Ayrıca adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’den 60 veya buna denk kabul edilen TOEFL veya IELTS dil puanı) sahip olması, MS Office programlarını iyi derecede kullanması ve söz konusu niteliğini belgeleyebilmesi, evrak programları hakkında bilgi sahibi olması ve/veya kullanmış olması, resmi yazışma, arşiv yönetimi ile veri hazırlama ve işleme konularından herhangi birinde genel bilgi ve kamu veya özel kesimde yeterli iş tecrübesine sahip olması tercih sebebi olacaktır.
5. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:
a) İş Talep Formu (Ek–1),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),
e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,
f) Özgeçmiş,
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,
6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri:
Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Genel Sekreterliğe [Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye / ERZURUM] en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (18 Mayıs 2012, saat 17.00)elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.
İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin fotokopilerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunun başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7. Sınava Giriş:
Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 22 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.kudaka.org.tr ile Ajansın faaliyet alanını oluşturan üç ilin valilik internet siteleri olan www.erzurum.gov.trwww.erzincan.gov.tr ve www.bayburt.gov.tr sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.
Uzman personel bakımından;
KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananKalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 8 (sekiz) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.
Destek personeli bakımından;
İlanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 4 (dört) adaysözlü sınava çağırılabilecektir.
8. Yarışma Sınavının Yeri, Tarihi ve Şekli:
Yarışma Sınavı, 25 Mayıs 2012 tarihinde ve 08:30-18:00 saatleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
Yarışma sınavı, uzman personel ve destek personel alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.
9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.
Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.kudaka.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Başvuru sahibi adaylar, yarışma sınavına çağrılma/çağrılmama, yarışma sınavı kurulu çalışmaları ve sınav sonuçları hakkında herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
10. Ajans Personeline Ödenecek Aylık Net Ücret ve Gündelik Miktarları
Ajansta istihdam edilecek uzman ve destek personeline 02.11.2011 tarihli 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/666 karar sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri gereğince ücret ödenecektir.
Ayrıca, Yüksek Planlama Kurulu’nun 2006/59 sayılı kararının 4. maddesinde, “Ajans personeline, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince en yüksek devlet memuruna ödenen gündelik tutarından az ve bunların üç katından fazla olmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarlarda gündelik ödenir.” denilmektedir. Bu doğrultuda, Ajansımız Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2009 tarihindeki toplantısında, Genel Sekreter dışındaki Ajansın tüm personeline ödenecek gündelik miktarı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince en yüksek devlet memuruna ödenen gündelik tutarın 2 (iki) katı olarak belirlemiştir.
kamupersonel.net
Yorum Gönder